Forum

Lëtzebuergesch English  
forum Diskussiounen iwwer de Contenu Wien wär interesséiert, fir Texter fir Schüler ze schreiwen? (5 posts)

Joined November 19, 2011 5 forum posts

add to friends
oliteam - november 21, 2011

Wien wär interesséiert, fir Texter fir Schüler ze schreiwen?

Mir géife gäeren eng Sammlung vun Texter online stellen, déi Enseignanten an der Klass oder och Elteren a Schüler doheem notze kënnen.

Texter, déi vu fräiwëllege Leit geschriwwe ginn an da gratis hei zur Verfügung gestallt ginn.

Wa méiglech Material a verschiddene Sproochen, a vir all Niveau.

Interesséiert? Hei ass de Beräich fir driwwer ze diskutéieren wéi een dat maache kéint!

add to friends
polarzwo - july 26, 2012

Texter für Schüler

Ich finde Euer Konzept klasse! Da ich sehr viel eigene Texte schreibe, kann ich mir vorstellen, hier mitzuwirken. Habt Ihr schon Vorstellungen, welche Texte Ihr haben wollt? Bitte Kontakt aufnehmen.
Liebe Grüße
Polarzwo

Joined February 20, 2013 1 forum posts

add to friends
blauelippen - february 20, 2013

Texter fir Schüler

Cool idee

Joined February 23, 2017 1 forum posts

add to friends
aljiena - february 23, 2017

Texter fir Schüler

Hallo,

Fannen dat och eng cool Idee.

Ech géif do och gaeren matwirken, well sin och immenz drun intresséiert, vir den Schüler ze hellefen,
an Nohellefstonnen unzebidden, vir hinnen Ideen ze gin an Ieselsbrecken ze machen, domad
sie hier Aufgaben mei einfach meeschteren kennen.

Bei weideren Froen oder Infos, stin ech gaer zur Verfügung

Mfg

Aljiena

add to friends
ivan860z - january 6, 2018

Texter fir Schüler

Eine gute Idee! Aber wenn man Feller schreibt, und die Schü,ler lesen das? Aber es ist eine gute Idee! Wirklich!:-D ,

forum Diskussiounen iwwer de Contenu Wien wär interesséiert, fir Texter fir Schüler ze schreiwen? (5 posts)